Regulamin

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin") określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.tsstal.pl („Serwis"). Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

 2. Operatorem Serwisu i usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI, ul. Techników 4b, 41-403 Chełm Śląski, śląskie, posiadający NIP: 6462928018 („Operator").

 3. Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI lub osób trzecich.

 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu  polegają w szczególności na:

a. Dostępie do informacji na temat: organizowanych zajęć sportowych, rankingów wyników zawodów sportowych i relacji z zawodów i zajęć z udziałem TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI oraz informacji o działalności TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI.

b. Możliwości skorzystania z dedykowanej reklamy produktowej do użytkowników Serwisu.

c. Możliwości zapisywania się na zajęcia organizowane przez TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI.

 

§2

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:

 1. Operator -  TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI, ul. Techników 4b, 41-403 Chełm Śląski, śląskie, posiadający NIP: 6462928018

 2. Serwis – strona www, znajdująca się pod adresem domeny internetowej www.tsstal.pl, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Operator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową będącą własnością Operatora, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych i Zawodników;

 3. Dane – dane informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;

 4. Funkcjonalność/i - Usługi oferowane Użytkownikom w ramach Serwisu, w tym w szczególności: dostęp do informacji na temat organizowanych zajęć sportowych, rankingów wyników zawodów sportowych i relacji z zawodów i zajęć z udziałem TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI oraz informacji o działalności TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI.

 5. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika Zarejestrowanego zbiór danych w Serwisie, zawierający dane Użytkownika Zarejestrowanego niezbędne do jego autoryzacji w Serwisie oraz komunikowania się z innymi Użytkownikami Zarejestrowanymi. Konto Użytkownika tworzone jest na bieżąco i jest aktualizowane na podstawie Danych dostarczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego.

 6. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;

 7. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który utworzył Konto w wyniku prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji, uprawniony do korzystania z częściowej Funkcjonalności Serwisu.

 8. Hasło – ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji ciąg znaków służący późniejszej autoryzacji Użytkownika w Systemie. 

 9. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego, służący jego identyfikacji i wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Systemu;

 10. Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne, dobra osobiste bądź prawa o podobnym charakterze (odpowiednio);

 11. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;

 12. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w Serwisie, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, zdefiniowaniu Loginu i Hasła oraz udostępnieniu danych osobowych;

 13. Strony – Operator i Użytkownik Zarejestrowany;

 14. Umowa - umowa o świadczenie Usług/Funkcjonalności zawierana podczas Rejestracji przez Użytkownika z Operatorem;

 15. Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci telekomunikacyjnej;

 16. Usługa - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), odbywająca się poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

 17. Wymogi techniczne – wymagania techniczne po stronie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego niezbędne do współpracy z Systemem Operatora;

 18. Zawartość – wszelkie treści umieszczone w Serwisie;

 19. Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest wyraźna zgoda na przetwarzanie Danych osoby składającej oświadczenie wraz z wyraźną zgodą na otrzymywanie informacji handlowej od Operatora lub jego kontrahentów;

 20. Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie elementy Serwisu poddane ochronie na podstawie obowiązującego prawa.

Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży teleinformatycznej lub prawniczej.

 

 

§3

ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU I WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Operator umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, dokonywana w procesie Rejestracji, jest równoznaczna z zawarciem Umowy.

 2. Operator udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik. Brak akceptacji zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności lub zmian tychże dokumentów oznacza brak możliwości korzystania z Funkcjonalności Serwisu.

 3. Przeglądanie Serwisu oraz części ich Zawartości może być udostępnione dla każdego Użytkownika, przy czym zakres dostępu dla tych osób może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Operatora bez podawania przyczyn.

 4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www z włączoną obsługą plików „cookies".

 5. W celu uruchomienia i korzystania z Serwisu urządzenie  musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.

 6. Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany wyrażają zgodę na to, że Operator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące ich Urządzeń końcowych w formie oprogramowania typu „cookies", z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis www i zapisywane po stronie Użytkownika, Użytkownika Zarejestrowanego i Zawodnika, mające na celu umożliwienie Operatorowi podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Użytkownika, Użytkownika Zarejestrowanego i Zawodnika dzięki przechowywaniu jego preferencji poruszania się po serwisie. Ograniczenie lub zablokowanie plików „cookies"przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika, Użytkownika Zarejestrowanego lub Zawodnika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików „cookies".

 

 

§4

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ONLINE

 

 1. Instalując, wchodząc lub korzystając z którejkolwiek z witryn internetowych, biuletynów i subskrypcji e-mail oraz innych zasobów cyfrowych, na których umieszczono niniejsze warunki lub które się do nich odwołują, Użytkownik zawiera umowę z Operatorem.

 2. Akceptując niniejsze warunki, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości Politykę Prywatności. Usługi online nie są przeznaczone i nie może z nich korzystać żadna osoba w wieku poniżej 13 lat. Aby korzystać z usług online należy mieć co najmniej 13 lat. Osoby w wieku lat co najmniej 13, które nie ukończyły jeszcze lat 16, są zobowiązane zapoznać się z niniejszymi warunkami wraz z rodzicem lub opiekunem, który musi potwierdzić, że zrozumiał i zaakceptował ich treść. Dopiero wtedy osoba w wieku lat 13 do 16 może korzystać z usług online. Jeżeli Użytkownik (bądź jego rodzic lub opiekun) nie zaakceptuje niniejszych warunków, będzie zobowiązany bezzwłocznie zaprzestać korzystania z usług online i wystąpić do Operatora o zamknięcie wszystkich swoich kont usług online.

 3. Z wnioskiem o zamknięcie konta Użytkownik może wystąpić wysyłając wiadomość e-mail na adres towarzystwosportowe.stal@gmail.com z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta. 

 

 

§5

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. W celu zapewnienia działalności Serwisu Operator przetwarza dane osobowe jej użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 2. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu, tj. w szczególności sposób gromadzenia i wykorzystywania informacji, które ich dotyczą, a także uprawnienia użytkowników Serwisu w odniesieniu do dotyczących ich danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem domeny internetowej www.tsstal.pl w zakładce Polityka Prywatności.

 

 

§6

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

 

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, dobrymi obyczajami, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

 • korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

 • Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Serwisu.

 

 

§7

REJESTRACJA KONTA

 

 1. Rejestracja Konta Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie odbywa się poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail (Login), Hasło, numer telefonu, przynależność do sekcji klubu, a także akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 2. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, iż:

 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź jest nieubezwłasnowolnioną osobą o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu;

 • Bierze na siebie odpowiedzialność za:

  • utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym hasła,

  • ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych oraz za wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu jego Konta, w tym modyfikację Zawartości Serwisu.

 

 

§8

DANE UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO

 

 1. Wszystkie dane podane podczas Rejestracji mogą być zmienione przez Użytkownika poprzez edycję profilu. Informacje przekazywane przez Użytkownika w procesie Rejestracji do Serwisu lub przez Użytkownika Zarejestrowanego podczas edycji profilu mogą być moderowane przez Operatora, co oznacza, iż Operator może odmówić opublikowania ich w Serwisie, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane przez niego Dane osobowe lub inne informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść niniejszego Regulaminu oraz dobre obyczaje lub naruszają moralność publiczną.

 2. Użytkownik Zarejestrowany dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin wyraża zgodę na udostępnienie niektórych swoich Danych Osobowych, takich jak imię, nazwisko i adres mailowy. Powyższe Dane są jawne dla innych Użytkowników Zarejestrowanych Serwisu w celu prawidłowego działania Funkcjonalności takich jak dostęp do informacji o zajęciach sportowych organizowanych przez Operatora.

 

 

§9

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników Zarejestrowanych.

 2. Dokonując prawidłowej Rejestracji Użytkownik Zarejestrowany może wyrazić zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Operatora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem Zarejestrowanym. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Operatorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Operatora w celach określonych powyżej.

 3. W procesie Rejestracji Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Operatora oraz od jego kontrahentów. Użytkownik Zarejestrowany  w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.

 4. Udostępniając treści w Serwisie Użytkownik Zarejestrowany: oświadcza, iż jest autorem zamieszczonej treści bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone jako Zawartość w Serwisie, wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Operatora powyższych treści bez ich istotnej modyfikacji, oraz wyraża zgodę na konwersję formatu plików zamieszczonych danych, oświadcza, że udziela nieodwołalnej Operatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie zamieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego treści, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna,

 5. Odwołanie zgody wyrażonej w ust. 4 pkt b i c nastąpić może jedynie w formie pisemnej za uprzednią pisemną zgodą Operatora.

 6. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na publikację wizerunku utrwalonego podczas zajęć sportowych organizowanych przez Operatora w celach promocji firmy na  stronie www.tsstal.pl oraz serwisach organizacji Facebook, Instagram, Google. Operator informuje o przysługującym prawie dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie informacji o wycofaniu wyrażonej zgody na publikację wizerunku na adres towarzystwosportowe.stal@gmail.com. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.

 7. Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu.

 8. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na innych Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych, działać na ich szkodę, szkodę Operatora lub innych podmiotów trzecich.

 9. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy, w szczególności treści dotyczących dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, religię, wiek, wyznanie lub pochodzenie.

 

 

§10

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ OPERATORA

 

 1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Serwisu. Zaprzestanie korzystania z Serwisu wymaga usunięcia Konta z Serwisu www.tsstal.pl.

 2. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 3. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających dobre obyczaje lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Serwisu i świadczonych za ich pośrednictwem usług.

 4. Operator uprawniony jest wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli: Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu i jego Zawartości lub Funkcjonalności w sposób sprzeczny z Umową, Użytkownik Zarejestrowany zamieszcza treści, do których wykorzystywanie Serwisu jest niedozwolone, w szczególności poprzez rozpowszechnianie treści pornograficznych, uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej, Użytkownik Zarejestrowany udostępnia przynależące mu Konto Użytkownika do używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Administratora.

 5. Zgłoszenia podmiotu trzeciego dotyczące naruszenia w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu przez Użytkownika Zarejestrowanego przysługujących mu praw powinno spełniać kumulatywnie następujące kryteria: zawiera elektroniczny lub fizyczny podpis osoby, której przysługują prawa bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują Prawa,zawiera precyzyjny opis Zawartości naruszającej wyżej wymienione Prawa wraz z załączeniem stosownych dokumentów, zawiera precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu), zawiera dokładny adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) podmiotu zgłaszającego naruszenie, zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, złożone pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze Stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę Praw, nie są zaś skierowane na wywołanie jakiejkolwiek szkody Operatorowi lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu, któremu naruszono któregokolwiek z Praw, zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, że jest on podmiotem, któremu powyższe Prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu, wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa lub jego czytelnej kopii elektronicznej.

 6. W sytuacjach budzących uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości zgłoszenia, określonego w §10, Operator może poprzestać na czasowym zablokowaniu dostępu do Zawartości, której dotyczy zgłoszenie. Usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie dostępu do Zawartości nie oznacza jednoczesnego uznania, iż powyższe treści stanowią Zawartość naruszającą prawa podmiotu zgłaszającego.

 7. Zgłoszenie, które nie spełnia prawidłowo wszystkich kryteriów wymienionych w §10, nie może być traktowane jako wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.

 8. Wszelkie zgłoszenia powinny być składane mailem na adres Operatora.

 9. Usunięcie Konta Użytkownika przez Operatora w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Operatora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika Zarejestrowanego aktywny w chwili usunięcia Konta.

 

 

§11

REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Serwisu oraz ze świadczeniem za ich pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Serwisu  należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej towarzystwosportowe.stal@gmail.com.

 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać imię i nazwisko użytkownika oraz adres e-mail.

 3. W terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

 

§12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również ich bezbłędnego działania.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich;

 • szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu;

 • usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcami są osoby trzecie;

 • sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Serwisui oferowanych za jej pośrednictwem usług;

 • Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych na stronach Serwisu;

 • Operator zastrzega, iż zakres Serwisu, jego Zawartość oraz Funkcjonalność może być w każdej chwili zmieniona przez Operatora. Operator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 

§13

KORZYSTANIE ZE ZNAKÓW

 

Operator oraz jego kontrahenci mają wyłączne prawo do korzystania ze Znaków. Uprawnienie do korzystania ze Znaków może zostać przeniesione na podmiot trzeci jedynie w postaci umowy, łączącej podmiot uprawniony do rozporządzania Znakiem z podmiotem trzecim.

 

 

§14

ZMIANY REGULAMINU I DOSTĘP DO REGULAMINU

 

 1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na dole strony głównej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

 2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w serwisie internetowym www.tsstal.pl.

 

§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.